2. “Rhythm Nation 1814” 'Janet Jackson's Rhythm Nation 1814' (1989)2. “Rhythm Nation 1814” 'Janet Jackson's Rhythm Nation 1814' (1989)